พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2563

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

พระบรมราโชวาท (๑)
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
—————————–

ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กับมอบกระบี่ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน ที่ได้รับความสำเร็จในการศึกษา และได้รับเกียรติเป็นนายทหารของกองทัพไทย.
ท่านทั้งหลายเมื่อผ่านการศึกษาอบรมแล้วตามหลักสูตร ทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ก็คงมีความตั้งใจแน่วแน่ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพ ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง. ในการปฏิบัติหน้าที่นั้น มีข้อที่ควรคำนึงหลายอย่าง. อย่างหนึ่งคือ หลักวิชา ซึ่งแต่ละคนจะต้องรู้จักนำมาปรับใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม พร้อมทั้งหมั่นศึกษาเพิ่มเติม
ให้ยิ่งสูงขึ้นและกว้างขวางขึ้นอยู่เสมอ. อีกอย่างหนึ่งคือ วินัย ซึ่งแต่ละคนจะต้องดำรงไว้อย่างเคร่งครัดแน่วแน่ ในฐานะที่เป็นทหาร. อีกอย่างหนึ่งคือ ศีลธรรม ซึ่งแต่ละคนจะต้องยึดมั่น เป็นเครื่องกำกับประคับประคองกาย วาจา ใจ ให้เป็นไปในทางที่ดีที่ถูกต้อง. ถ้าทุกคนตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่ ในกรอบขอบเขตของหลักวิชา วินัย และศีลธรรม ให้ครบถ้วน ก็เชื่อว่า
จะมีความสำเร็จในภารกิจ สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองได้ สมดังที่ตั้งใจมุ่งหมาย.
ขออวยพรให้นายทหารใหม่ทุกคน มีความผาสุกมั่นคงในชีวิต พร้อมทั้งความเจริญรุ่งเรืองในราชการ และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีจงทั่วกัน.

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้