พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2565

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ
แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันจันทร์ ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕
————————–

ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มามอบปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รวมทั้งสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูง ประจำปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔
ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับทุก ๆ ท่าน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศนั้น เป็นภารกิจสำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับทุกภาคทุกส่วน จึงจำเป็นที่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยต่าง ๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและทหาร จะได้เข้ามารับการศึกษาอบรมพิเศษในด้านนี้. ท่านทั้งหลายเมื่อสำเร็จการศึกษาอบรมแล้ว
คงจะได้เล็งเห็นว่า การที่ประเทศชาติจะมั่นคงอยู่ได้นั้น สำคัญที่สุดอยู่ที่ประชาชน คือต้องให้ประชาชนดำรงชีวิตอย่างร่มรื่นเป็นปรกติสุข ปราศจากภยันตรายและความเดือดร้อนยากเข็ญ. ทุกท่านจึงต้องตั้งใจพยายาม ปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความสุจริตบริสุทธิ์ใจ โดยเต็มกำลัง
สติปัญญาความสามารถ ให้ประสานส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด คือความวัฒนาผาสุกของประชาชน อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ.
ขออำนวยพรให้ผู้สำเร็จการศึกษา และผู้มาร่วมในพิธีนี้ ประสบแต่ความสุขความเจริญ และความสำเร็จสมดั่งประสงค์จงทั่วกัน.

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้