พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ.2565

พระบรมราโชวาท (๑)
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันพุธ ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕
—————————–

ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กับมอบกระบี่ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ท่านทั้งหลายได้ผ่านการฝึกและศึกษา ตามหลักสูตรของโรงเรียนทหารเหล่านี้มาด้วยดี นับว่าเป็นความสำเร็จขั้นหนึ่งแล้ว. ต่อไปภายหน้า แต่ละคนย่อมปรารถนาความสำเร็จที่สูงขึ้นไปอีก คือความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะนายทหารของกองทัพไทย. การจะสร้างสรรค์ความสำเร็จดังกล่าวนั้น มีปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ ทรรศนะที่กว้างขวาง ทันการณ์ทันโลก. ทุกคนจึงต้องพยายามเสริมสร้างทรรศนะของตน ด้วยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของวิชาการ และเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ แล้วฝึกนำความรู้มาประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับงานและสถานการณ์. แต่ละคนก็จะมีความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ อันจะอำนวยประโยชน์ทั้งแก่ตน แก่งาน และแก่ประเทศชาติอย่างสมบูรณ์.
ขออำนวยพรให้ทุกคนมีความสุข ความสำเร็จ ทั้งในชีวิตและในหน้าที่ราชการ สมดังปณิธานปรารถนา.

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้