พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันพุธ ที่ 27 เมษายน 2565

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ.2565

พระบรมราโชวาท (๑)
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้
ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
สมัยที่ ๗๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันพุธ ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕
—————————

ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มามอบประกาศนียบัตรแก่เนติบัณฑิต สมัยที่ ๗๒ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
เนติบัณฑิตใหม่ ควรจะได้รับการชี้แนะให้ทราบแน่ชัดว่า กฎหมายทั้งปวง จะธำรงความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพอยู่ได้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับการใช้กฎหมาย คือต้องใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้น ๆ ไม่นำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ด้วยอคติ หรือด้วยเจตนาอันไม่สุจริตเที่ยงตรง. นักกฎหมายทุกคน จึงจำเป็นต้องรักษาเจตนารมณ์อันแท้จริงของกฎหมาย พร้อมทั้งรักษาอุดมคติ จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์สุจริต ไว้อย่างเคร่งครัดเหนียวแน่น. กฎหมายจะได้ทรงความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพ สามารถอำนวยความยุติธรรมอันเที่ยงแท้ ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนได้สืบไป.
ขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญ และความสำเร็จสมหวังทุกประการทั่วกัน.

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้