พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2561 และ 2562 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี วันเสาร์ ที่ 4 มิถุนายน 2565

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2565

พระบรมราโชวาท (๑)
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
วันเสาร์ ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
————————–

ข้าพเจ้าและพระราชินี มีความยินดี ที่ได้มามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปี ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
การสร้างสรรค์สังคมไทย ให้มีความผาสุกมั่นคงนั้น เป็นหน้าที่ของทุกคน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคม. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต ย่อมต้องมีความสำนึก ตระหนัก ในหน้าที่นี้เป็นพิเศษ เพราะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ที่จะ
สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคม. หากทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน และร่วมมือร่วมคิดกับทุกคนทุกฝ่าย ในการดูแล ปกป้อง และพัฒนาสังคมอย่างจริงจังแล้ว สังคมและชาติบ้านเมืองของเรา ก็จะมีความมั่นคงปลอดภัย เป็นที่พึ่งที่อาศัยของทุกคนได้ ด้วยความร่มเย็นเป็นปรกติสุข.
ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตร ให้แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป. ขออำนวยพรให้ทุกคน มีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน.

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้