พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ทุน และรางวัล ของวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 – 2564 ณ วชิราวุธวิทยาลัย วันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ทุน และรางวัล ของวชิราวุธวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2562 – 2564
ณ วชิราวุธวิทยาลัย
วันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มาร่วมในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ทุน และรางวัล ของวชิราวุธวิทยาลัย ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน ทั้งขอชมเชยคณะครู ผู้บริหาร และบุคลากรทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยดี.
การที่วชิราวุธวิทยาลัย ได้พัฒนาก้าวหน้ามาโดยลำดับนั้น ก็ด้วยคุณธรรมสำคัญประการหนึ่ง คือความมีวินัยของหมู่คณะ. วินัยของหมู่คณะดังกล่าว เป็นผลมาจากการมีวินัยของแต่ละบุคคล ที่ระลึกถึงคุณความดีเป็นที่หมาย รู้และเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตน และเคารพในเหตุในผล ในความถูกต้อง. วินัยในตนของแต่ละบุคคลนี้ นอกจากจะเป็นพื้นฐานของการสร้างวินัยในหมู่คณะและประเทศชาติแล้ว ยังเป็นปัจจัยสำคัญแห่งความเจริญมั่นคง ทั้งของบุคคล สังคม และชาติบ้านเมืองด้วย. จึงขอให้ทุกคนปลูกฝังวินัยในตนให้ยิ่งกล้าแข็ง เพื่อความดีความเจริญทั้งของตนเอง และส่วนรวมประเทศชาติ.
ขออนุโมทนากับทุกท่าน ที่ได้เอื้อเฟื้อเกื้อกูลแก่วชิราวุธวิทยาลัยด้วยดีตลอดมา และขออำนวยพรให้ผู้มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน.