พระบรมราโชวาท พระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช 2566 วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2566

พระบรมราโชวาท พระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช 2566 วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566

เด็กทุกคนเติบโตขึ้นได้ ด้วยอาศัยการโอบอุ้มช่วยเหลือทั้งจากผู้ใหญ่และสังคม. การรู้และเห็นความดีของผู้ที่ได้โอบอุ้มช่วยเหลือนั้น นับเป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่ง ชื่อว่าความกตัญญู. เด็ก ๆ จึงควรเรียนรู้ และสร้างสมอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้บริบูรณ์.

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันที่ 23 ธันวาคม พุทธศักราช 2565