พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ.2566

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ประจำปีการศึกษา 2564
ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566

ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มามอบกระบี่ ปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับนายตำรวจใหม่ทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
นับแต่นี้ ท่านทั้งหลายจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง. กล่าวคือ นอกจากจะต้องคอยสอดส่องดูแลทุกข์สุข และเกื้อกูลประชาชนอย่างใกล้ชิดแล้ว ยังต้องรักษาความถูกต้อง ศักดิ์สิทธิ์ ของกฎหมาย ตลอดจนปราบปรามผู้กระทำความผิดด้วย. จึงขอให้ทุกท่านตระหนัก ถึงความรับผิดชอบดังกล่าว แล้วตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทน กล้าหาญ มีสติ ยั้งคิด ตลอดเวลา และรักษาความสุจริตไว้
ให้มั่นคงทุกเมื่อ. งานในหน้าที่ของท่าน จะได้สำเร็จสมบูรณ์ เป็นประโยชน์ยั่งยืนแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป.
ขออำนวยพรให้นายตำรวจใหม่ทุกคน มีความสุข ความสำเร็จ พร้อมทั้งความรุ่งเรืองในชีวิตหน้าที่ราชการ สมดังตั้งใจปรารถนา.