พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 และสมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2566

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2566

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้
ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 และสมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2566

 

ข้าพเจ้าและพระราชินี มีความยินดีที่ได้มามอบประกาศนียบัตร แก่เนติบัณฑิตในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
เนติบัณฑิตไทยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ที่จะดำรงความมั่นคง ของกระบวนการยุติธรรมของประเทศ จึงมีหน้าที่อันสำคัญผูกพันอยู่. กล่าวคือ ในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนในการรักษาอำนาจตุลาการ ย่อมต้องปฏิบัติงาน ด้วยความคิดพิจารณาอันสุขุมรอบคอบ และเป็นธรรม. ในฐานะที่เป็นนักกฎหมาย ย่อมมีหน้าที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในทางกฎหมาย อย่างเที่ยงแท้ถูกต้อง. และในฐานะที่เป็นพลเมืองคนหนึ่ง ย่อมต้องร่วมกัน
ผดุงความยุติธรรมในแผ่นดิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของบ้านเมือง. หากทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ครบถ้วนดังนี้ กระบวนการยุติธรรมของไทย ก็จะพัฒนาก้าวหน้า อำนวยประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชนอย่างบริบูรณ์.
ขออำนวยพรให้ทุกท่าน มีความสำเร็จสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาโดยทั่วกัน.