พระบรมราโชวาท ในโอกาสที่นักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษา ฯ ของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน ฯ (ม.ท.ศ.) เข้าเฝ้า ฯ กราบพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรับพระราชทานทุนการศึกษากับโล่เชิดชูเกียรติ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2564

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2564

พระบรมราโชวาท (๑)
ในโอกาสที่นักเรียนทุนพระราชทาน
ในโครงการทุนการศึกษา ฯ ของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน ฯ (ม.ท.ศ.)
เข้าเฝ้า ฯ กราบพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และรับพระราชทานทุนการศึกษากับโล่เชิดชูเกียรติ
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2564
————————–

ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มาพบกับทุกท่าน ในการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่นักเรียนทุนรุ่นที่ห้าถึงรุ่นที่สิบสอง และมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนรุ่นที่สิบสาม รวมทั้งนักเรียนทุนที่ได้รับทุนเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ซึ่งได้บรรจุเข้ารับราชการและศึกษาต่อในระดับปริญญาโท. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาทุกคน ทั้งขอแสดงความชื่นชมกับครูและนักเรียนทุนดีเด่น ที่ได้รับเกียรติและการยกย่อง.
ตลอดสิบสามปีที่ผ่านมา โครงการทุนการศึกษาได้พัฒนาก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง และมีผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน ด้วยความร่วมแรงร่วมใจและความอุตสาหะพากเพียร ในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกฝ่าย ทั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ครูอาจารย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนักเรียนทุกคน ซึ่งต่างเห็นความสำคัญของการศึกษา และเห็นคุณค่าของการได้รับโอกาสทางการศึกษา. หวังว่าทุกคนจะมีความภาคภูมิใจ และตั้งใจพยายามประพฤติตนปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน ให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น. ผู้ที่เป็นนักเรียนทุน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ฝึกฝนอบรมตนเอง ให้เป็นคนเก่งที่มีคุณธรรม. ผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว ตั้งใจประกอบอาชีพการงาน โดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถ ด้วยคุณธรรมความสุจริต. ตั้งใจประพฤติตนปฏิบัติงาน เป็นข้าราชการที่ดี และพัฒนาตนเองให้พร้อม ไปศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้น เพื่อนำประสพการณ์ มาใช้
เป็นประโยชน์กับตนเองและประเทศชาติ.
ขออำนวยพรให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ช่วยเหลืองานของมูลนิธิทุกฝ่าย จงมีความสุขและความเจริญ สมดังปรารถนาทุกประการ.

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้