พระบรมราโชวาท พระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช 2564

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2564

พระบรมราโชวาท
พระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔

วัยเด็กเป็นวัยที่สำคัญ เพราะเป็นช่วงเวลาแห่งการวางรากฐานของชีวิต. เด็กทุกคนจึงควรตั้งใจศึกษาและฝึกฝนตนเอง ให้ถึงพร้อมทั้งความรู้และความดี. แต่ละคนจะได้มีรากฐานอันมั่นคง สำหรับพัฒนาต่อยอดเป็นความสำเร็จ ความเจริญ และความสุขในชีวิต ในวันข้างหน้า.