พระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2562
พระปฐมบรมราชโองการ 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด 
และครองแผ่นดินโดยธรรม 
เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป 

162