พระราชดำรัส สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2559

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2559