พระราชดำรัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2562 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2562

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562
พระราชดำรัส 

ในการเสด็จออกมหาสมาคม 
ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 
วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 


ข้าพเจ้ามีความปีติชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านทั้งหลายพร้อมเพรียงกันมาให้พร 
ในวันเกิด. ขอขอบพระทัยและขอบใจในคำอำนวยพร อันเปี่ยมไปด้วยความหวังดี
และไมตรีจิต. ขอทุกท่านจงได้รับพรและไมตรี จากใจจริงของข้าพเจ้าด้วยเช่นกัน. 


ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของ 
ประเทศ ตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่า มีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของ 
ประเทศชาติ แล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงาม. ท่านทั้งหลาย 
ซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันต่าง ๆ ของประเทศ และประชาชนชาวไทยทุกคน จึงชอบที่จะ 
ระลึกถึงความสำคัญในข้อนี้ แล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ให้ดีที่สุด ด้วยความปรารถนาอย่างเดียวกัน ที่จะให้งานทุกอย่างสำเร็จเป็นความดี
ความเจริญทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม. ประเทศชาติของเราก็จะสามารถดำรงรักษา 
ความเป็นปรกติมั่นคง พร้อมทั้งพัฒนาให้ก้าวหน้าไป และบรรลุถึงความวัฒนาผาสุก 
ได้โดยสวัสดี. 


ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคน 
ให้มีความสุขความเจริญทุกเมื่อทั่วกัน. 


326