พระราชดำรัส ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประกาศนียบัตรชั้นสูงแก่ผู้ทำคุณประโยชน์และผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า

วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2559

สำเนา
พระราชดำรัส
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์
เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประกาศนียบัตรชั้นสูง
แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2559

ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มอบประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประกาศนียบัตรชั้นสูง แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้าในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมด้วยกับทุก ๆ ท่าน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นระบอบการปกครองที่ใช้เป็นหลัก
ในการบริหารประเทศของเรา. จึงเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง ที่ผู้บริหารระดับสูง ทั้งภาคการเมือง
ภาคราชการ และภาคเอกชน ซึ่งจัดได้ว่าเป็นบุคคลผู้มีความรับผิดชอบอย่างสำคัญต่อการบริหาร
งานของชาติ ได้เข้ารับการศึกษาอบรมเรื่องการเมืองการปกครองเป็นพิเศษ เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจอันกระจ่างถูกต้อง และมีแนวความคิดเห็นที่สอดคล้องต้องกันในนโยบายและกระบวนการพัฒนาบริหารประเทศ. แต่อย่างไรก็ดี การสร้างสรรค์จรรโลงการเมืองการปกครอง
ของเรา ให้พัฒนาไปในวิถีทางที่ถูกต้องและมีความมั่นคงแข็งแกร่งนั้น จำเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือของทุกคนทุกฝ่าย. ท่านทั้งหลายจึงควรร่วมมือร่วมความคิดกัน โดยเต็มกำลัง
ความรู้ความสามารถ และด้วยความสุจริตบริสุทธิ์ใจ ในอันที่จะช่วยกันปฏิบัติสร้างเสริม
การเมืองการปกครองของเรา ให้มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ สามารถอำนวยประโยชน์
ที่พึงประสงค์ คือประเทศชาติมีความมั่นคงปลอดภัย และประชาชนอยู่ร่วมกันได้เป็นปึกแผ่น
ด้วยความรู้สึกมั่นใจและภูมิใจได้ว่า บ้านเมืองไทยนั้นเป็นที่อยู่ที่อาศัยอันประเสริฐสุด.
ขออวยพรให้ทุกท่านที่มาร่วมชุมนุมกันอยู่ ณ ที่นี้ มีความเข้มแข็งทั้งในความคิด จิตใจ และสติปัญญา เพื่อจะได้ช่วยกันพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป.