พระราชดำรัส ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2562

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2562
พระราชดำรัส(๑) 

ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี(๒) 
นำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง 
เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันอังคาร ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ขอถือโอกาสนี้ ให้พรให้ท่านมีกำลังใจ ความมั่นใจ และความมุ่งมั่นที่จะ 
ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ได้ตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณ. ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สุขและ 
ความมั่นคงของประเทศชาติและประชาชน. งานใด ๆ ก็ต้องมีอุปสรรค งานใด ๆ 
ก็ต้องมีปัญหา. เพราะฉะนั้น ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องแก้ปัญหา และเข้าหางาน 
เพื่อให้การบริหารประเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามสถานการณ์ โดยแก้ไขให้
ตรงเป้าตรงจุด และมีความเข้มแข็งอดทน. 

ก็ขอให้คณะรัฐมนตรีและรัฐบาลได้มีกำลังใจ มีพลังที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยดี
ด้วยความถูกต้องต่อไป. 

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้ 
(๒) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

317