พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2562

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562
พระราชดำรัส 

ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์(๑) 
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันอังคาร ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ท่านเอกอัครราชทูต 

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดี
แห่งไอร์แลนด์ แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งไอร์แลนด์
ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน. 

ขอขอบใจท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวไอร์แลนด์ ในไมตรีจิตที่
มีต่อข้าพเจ้า ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี 
และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวไอร์แลนด์. 

ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศไทยกับไอร์แลนด์ รวมทั้งความตั้งใจของท่าน ที่จะส่งเสริมสัมพันธภาพ 
ให้เจริญงอกงามและกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น. ในปัจจุบัน ประเทศทั้งหลายในโลก 
มีความจำเป็นต้องสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดี และความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ให้ใกล้ชิดสนิทสนมมากขึ้น 
เพื่ออยู่ร่วมกันฉันมิตรและช่วยกันสร้างสรรค์ความวัฒนาผาสุกให้แก่มวลมนุษยชาติ. 
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์และความร่วมมือในกิจการทุก ๆ ด้านระหว่าง 
ประเทศทั้งสอง ที่ดำเนินมาอย่างราบรื่น และนับวันจะทวีเพิ่มพูนยิ่งขึ้น จะเอื้ออำนวย 
ให้ประเทศและประชาชนของเรา มีความเจริญมั่นคง ความมั่งคั่งสมบูรณ์ 
และความร่มเย็นเป็นสุข อีกทั้งจะเป็นผลเกื้อกูลให้นานาประเทศและมวลมนุษยชาติ
ในโลกมีความสามัคคี ความเข้าใจอันดี และความสงบสุขอันยั่งยืนตลอดไป. 

(๑) Mr. Joseph Anthony Cotter 

181 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน 
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือ 
ทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน. 

182