พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศส เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2562

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562
พระราชดำรัส 

ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศส(๑) 
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันอังคาร ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ท่านเอกอัครราชทูต 

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่ง 
สาธารณรัฐฝรั่งเศส แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่ง 
สาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูต 
คนก่อน. 

ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า พระราชวงศ์ 
และประชาชนชาวไทย ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่าน 
ประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฝรั่งเศส. 

ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับ 
สาธารณรัฐฝรั่งเศส ที่มีมายาวนานกว่าศตวรรษครึ่ง นับแต่ได้สถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตต่อกัน. ความสัมพันธ์ดังกล่าว ได้เจริญงอกงามเป็นลำดับมา และนับวัน 
จะเพิ่มพูนมากขึ้น. ทั้งนี้เพราะประเทศของเราทั้งสองต่างร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูล 
ในกิจการด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ทั้งระดับทวิภาคี และระดับพหุภาคี. ข้าพเจ้า 
เชื่อมั่นว่า ความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองในกิจการทุก ๆ ด้าน อันตั้งอยู่บน 
พื้นฐานแห่งไมตรีจิตมิตรภาพและเจตจำนงที่ดีงาม กอปรกับความปรารถนาของท่าน 
ที่จะพยายามปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเอกอัครราชทูตอย่างเต็มกำลังความสามารถ 
เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน จะส่งเสริมสัมพันธไมตรีที่มีอยู่ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

(๑) Mr. Jacques Lapouge 

198
ทั้งจะนำความวัฒนาถาวร ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ และสันติสุขอันยั่งยืนมาสู่
ประเทศของเราตลอดจนประเทศทั้งหลายในโลกด้วย. 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน 
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือ 
ทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน. 

199