พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2562

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562
พระราชดำรัส 

ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี(๑) 
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันอังคาร ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ท่านเอกอัครราชทูต 

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่ง 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม 
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอน 
เอกอัครราชทูตคนก่อน. 

ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้าและประเทศไทย 
ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญ 
รุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเยอรมนี. 

ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่าง 
ประเทศไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ที่เจริญงอกงามมายาวนานกว่าศตวรรษครึ่ง 
รวมทั้งความร่วมมือในกิจการหลากหลายด้าน ทั้งระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค 
และระดับโลก. ความสัมพันธ์และความร่วมมือดังกล่าว นับวันจะทวีเพิ่มพูนยิ่งขึ้น. 
ทั้งนี้เพราะประเทศของเราทั้งสองต่างมีมิตรไมตรีความเข้าใจอันดีและความเคารพ 
ยกย่องที่จริงใจต่อกันตลอดมา. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์และความร่วมมือ 
อันดีที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสอง กอปรกับความมุ่งมั่นของท่าน ที่จะส่งเสริม 
ความสัมพันธ์และความร่วมมือดังกล่าวให้ยิ่งกระชับแน่นแฟ้นและกว้างขวางออกไป 
จะเป็นปัจจัยสำคัญช่วยสร้างเสริมให้ประเทศและประชาชนของเรา ตลอดจนประเทศ 
(๑) Mr. Georg Schmidt 

204 
และมนุษยชาติทั้งหลายในโลก มีความเจริญมั่นคง ความมั่งคั่งไพบูลย์ และความสงบ 
ผาสุกอันยั่งยืนตลอดไป. 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน 
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือ 
ทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน. 

205