พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2562

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562
พระราชดำรัส 

ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี(๑) 

เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันอังคาร ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ท่านเอกอัครราชทูต 

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานสภาบริหารสูงสุด 
ของสภาประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี แต่งตั้งท่านเป็น 
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน. 

ขอขอบใจท่านประธานสภาบริหารสูงสุดของสภาประชาชนสูงสุด ในไมตรีจิต 
ที่มีต่อข้าพเจ้า ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานสภาบริหาร 
สูงสุดของสภาประชาชนสูงสุด และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชน 
ชาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี. 

สัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
ที่ท่านได้กล่าวถึงว่า เจริญงอกงามมาเป็นลำดับ บนพื้นฐานแห่งความไว้วางใจและ 
ความเคารพยกย่อง. ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศของเราทั้งสองต่างตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย 
ซึ่งนอกจากจะมีความสัมพันธ์ในฐานะประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันแล้ว ยังได้
ร่วมมือกันในกิจการด้านต่าง ๆ อันก่อเกิดผลประโยชน์ร่วมกันอีกด้วย. ข้าพเจ้า 
เชื่อมั่นว่า ความร่วมมือในกิจการทุก ๆ ด้านระหว่างประเทศทั้งสอง ด้วยความ 
เป็นมิตรและความปรารถนาดีที่จริงใจต่อกัน กอปรกับความตั้งใจของท่าน ที่จะส่งเสริม 
มิตรภาพและความร่วมมือกัน ให้งอกงามกว้างขวางออกไป จะช่วยกระชับสัมพันธภาพ 

(๑) Mr. Kim Je Bong 

209
ที่มีอยู่ให้สนิทแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อีกทั้งจะช่วยสร้างเสริมเสถียรภาพ ความวัฒนา 
ก้าวหน้า และสันติสุขอันยั่งยืนให้แก่ประเทศของเราและแก่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้
และอื่น ๆ ของโลกด้วย. 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน 
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือ 
ทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน. 

210