พระราชดำรัสในโอกาสที่เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมเข้าเฝ้า ฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

สำเนา
พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียม
เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2560

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับพระราชสาส์นตราตั้งจากสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียม
ทรงแต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย
พร้อมด้วยพระราชสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอขอบพระทัยสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียม ในพระราชปรารถนาดีที่มีต่อข้าพเจ้า
พระราชวงศ์ ตลอดจนรัฐบาล และประชาชนชาวไทย. ขอถวายพระพรให้ทรงพระเกษมสำราญ
ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเบลเยียมประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป.
ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับ
ราชอาณาจักรเบลเยียม ที่มีมามากกว่าศตวรรษ. ความสัมพันธ์ดังกล่าว ได้เจริญงอกงามเป็นลำดับมา
และนับวันจะเพิ่มพูนมากขึ้น. ทั้งนี้ เพราะประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์ฉันมิตรมาช้านาน
โดยต่างมีน้ำใจไมตรีให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลในกิจการด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม อันก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันเป็นอเนกประการ. นอกจากนี้ ราชวงศ์ในประเทศทั้งสอง
ก็มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดสนิทสนมตลอดมาทุกยุคทุกสมัย. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน บนพื้นฐานแห่งความผูกพันฉันมิตรที่ดีงาม กอปรกับความปรารถนาของท่าน
ที่จะส่งเสริมสัมพันธภาพให้กระชับแน่นแฟ้น ไม่เพียงจะช่วยสร้างเสริมสัมพันธไมตรีที่มีอยู่ให้เจริญงอกงาม
ยิ่งขึ้นเท่านั้น หากยังจะเกื้อหนุนประเทศของเรา รวมทั้งประเทศทั้งหลายในโลก ให้มีความเจริญมั่นคง
ความมั่งคั่งไพบูลย์ และความร่มเย็นเป็นสุขอันยั่งยืนตลอดไปด้วย.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่
จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำได้
เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.