พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐยูกันดา เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2562
พระราชดำรัส 


ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐยูกันดา(๑) 
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันพุธ ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ท่านเอกอัครราชทูต 


ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่ง 
สาธารณรัฐยูกันดา แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่ง 
สาธารณรัฐยูกันดาประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูต 
คนก่อน. 


ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า ทั้งขอแสดง 
ความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรือง 
ของประเทศและประชาชนชาวยูกันดา. 


ประเทศไทยกับสาธารณรัฐยูกันดา แม้จะอยู่ห่างไกลกันในทางภูมิศาสตร์
แต่ก็มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน. ความสัมพันธ์ระหว่างกันนี้ ตั้งอยู่บนพื้นฐาน 
แห่งไมตรีจิตมิตรภาพและความเข้าใจอันดี จึงทำให้ประเทศของเราทั้งสองร่วมมือกัน 
ในกิจการด้านต่าง ๆ ด้วยดีตลอดมา. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า มิตรภาพและความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศทั้งสอง กับทั้งความตั้งใจของท่านที่จะส่งเสริมสัมพันธไมตรีที่มีอยู่
ให้ยิ่งเจริญงอกงาม จะยังความมั่นคง ความเจริญก้าวหน้า และความผาสุกร่มเย็น 
อันยั่งยืน ให้เกิดมีแก่ประเทศของเรา และประเทศทั้งหลายในโลกยิ่ง ๆ ขึ้นไป. 


ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน 
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือ 
ทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน. 


(๑) Ms. Dorothy Samali Hyuha 


237