พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2562
พระราชดำรัส 


ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย(๑) 
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันพุธ ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ท่านเอกอัครราชทูต 

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดี
แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่ง 
สหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูต 
คนก่อน. 

ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า พระราชวงศ์ 
รัฐบาล และประชาชนชาวไทย ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของ 
ท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวรัสเซีย. 

สัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย มีมาช้านานนับด้วย 
ศตวรรษ และนับวันจะยิ่งเจริญงอกงาม. ทั้งนี้ เพราะประเทศของเราทั้งสอง 
ต่างก็ปรารถนาที่จะสร้างสรรค์ความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนในประเทศของตน 
จึงร่วมมือกันในกิจการด้านต่าง ๆ อันก่อเกิดประโยชน์สุข และความวัฒนาถาวรแก่
ประเทศทั้งสองเป็นอเนกประการ. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ทั้งสองในกิจการทุกด้าน ทั้งระดับทวิภาคี และระดับพหุภาคี บนพื้นฐานแห่ง 
ความปรารถนาที่สอดคล้องกัน จะช่วยสร้างเสริมและธำรงรักษาสัมพันธภาพที่มีอยู่
ให้สนิทสนมแน่นแฟ้นและดำรงยืนยงตลอดกาลนาน ทั้งจะนำพาความมั่นคง 
ความมั่งคั่ง และความเจริญร่มเย็นมาสู่ประเทศและประชาชนของเรา ตลอดจน 


(๑) Mr. Evgeny Tomikhin 


241

ประเทศและมนุษยชาติทั้งหลาย ซึ่งจะเป็นผลเกื้อกูลให้โลกมีสันติสุขอันยั่งยืน 
ตลอดไป. 


ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน 
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือ 
ทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน. 


242