พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลีย เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2562
พระราชดำรัส 

ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลีย(๑) 
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันพุธ ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ท่านเอกอัครราชทูต 


ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านผู้สำาเร็จราชการแห่ง 
เครือรัฐออสเตรเลีย แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำานาจเต็มแห่งเครือรัฐ 
ออสเตรเลียประจำาประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน. 


ขอขอบใจท่านผู้สำาเร็จราชการและประชาชนชาวออสเตรเลีย ในไมตรีจิต 
ที่มีต่อข้าพเจ้า ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านผู้สำาเร็จราชการ 
และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวออสเตรเลีย. 


ประเทศไทยกับเครือรัฐออสเตรเลีย มีความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือ 
ในกิจการหลากหลายด้าน อาทิ ด้านการค้า การศึกษา การลงทุน และความมั่นคง 
ซึ่งดำาเนินมาอย่างสนิทสนมราบรื่นเป็นเวลาช้านาน. ความสัมพันธ์และความร่วมมือ 
ดังที่กล่าวนี้ นับวันจะเจริญงอกงาม และทวีเพิ่มพูนยิ่งขึ้นในทุกด้านทุกระดับ. 
ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศของเราทั้งสองต่างมีนโยบายสอดคล้องกัน ที่ปรารถนาจะ 
ผูกมิตรไมตรีกับนานาประเทศในโลก เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข บนพื้นฐานแห่ง 
ความเคารพยกย่อง ความเข้าใจอันดี และความไว้เนื้อเชื่อใจกัน. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า 
ไมตรีจิตมิตรภาพที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสอง ประกอบกับความมุ่งมั่นของท่าน 
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเอกอัครราชทูตอย่างเต็มกำาลังความสามารถ จะทำาให้
สัมพันธไมตรีและความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ กระชับแน่นแฟ้น และขยาย 


(๑) Mr. Allan James McKinnon 


246 

ขอบเขตกว้างขวางออกไป ซึ่งไม่เพียงจะส่งเสริมให้ประเทศและประชาชนของเรา 
มีความใกล้ชิดสนิทสนม และความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นเท่านั้น หากยังจะเกื้อหนุนให้
ประเทศและมนุษยชาติทั้งหลายในโลกมีเสถียรภาพ และสันติสุขอันยั่งยืนตลอดไปด้วย. 


ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน 
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือ 
ทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน. 


247