พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคองโก เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2562
พระราชดำรัส 

ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคองโก(๑) 
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันพุธ ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ท่านเอกอัครราชทูต 

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดี
แห่งสาธารณรัฐคองโก แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำานาจเต็มแห่ง 
สาธารณรัฐคองโกประจำาประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูต 
คนก่อน. 

ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า ทั้งขอแสดง 
ความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรือง 
ของประเทศและประชาชนชาวคองโก. 

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐคองโก ได้เจริญงอกงาม 
เป็นลำาดับมาโดยราบรื่น นับแต่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี
๑๙๘๘. ทั้งนี้ เพราะประเทศของเราทั้งสองต่างก็รักและยึดมั่นในมิตรภาพ 
ระหว่างประเทศ จึงติดต่อสัมพันธ์ฉันมิตร และร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลใน 
กิจการด้านต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ด้วยน้ำใจไมตรีความเคารพยกย่อง
และความปรารถนาดีเสมอมา. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือในกิจการทุกด้าน 
ระหว่างประเทศทั้งสอง บนพื้นฐานแห่งไมตรีจิตมิตรภาพที่ดีงาม ประกอบกับ 
ความมุ่งมั่นของท่าน ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเอกอัครราชทูตอย่างเต็มกำาลัง 
จะส่งเสริมสัมพันธไมตรีที่มีอยู่ให้กระชับแน่นแฟ้น อีกทั้งจะก่อให้เกิดความเข้าใจ 

(๑) Mr. Daniel Owassa 


251 

อันดี และความเจริญก้าวหน้าระหว่างประเทศของเรา ตลอดถึงประเทศทั้งหลาย 
ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ซึ่งจะเป็นผลเกื้อกูลให้โลกมีเสถียรภาพ และสันติสุขอัน 
ยั่งยืนตลอดไป. 


ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน 
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือ 
ทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน. 


252