พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์ก เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2562
พระราชดำรัส 

ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์ก(๑) 
เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันพุธ ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ท่านเอกอัครราชทูต 

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับพระราชสาส์นตราตั้งจากแกรนด์ ดุ๊ก อองรี
แห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก ทรงแต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม 
แห่งราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย พร้อมด้วยพระราชสาส์นถอนเอกอัครราชทูต 
คนก่อน. 

ขอขอบพระทัยแกรนด์ ดุ๊ก อองรี ในพระราชปรารถนาดีที่มีต่อข้าพเจ้า 
ขอถวายพระพรให้ทรงพระเกษมสำราญ ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวลักเซมเบิร์ก 
ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป. 


ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทย 
กับราชรัฐลักเซมเบิร์ก ที่เจริญงอกงามเป็นลำดับมา นับแต่ได้สถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตเมื่อปี ๑๙๕๙ รวมทั้งความปรารถนาของท่านที่จะส่งเสริมสัมพันธภาพ 
อันดีให้มากขึ้น. ประเทศไทยยึดมั่นในนโยบายเสมอมา ที่จะเจริญสัมพันธไมตรี
กับประเทศทั้งปวงในโลก เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ บนพื้นฐานแห่งความเป็นมิตร 
ความเคารพยกย่อง และความไว้เนื้อเชื่อใจกัน. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศทั้งสอง ที่มีอยู่อย่างสนิทสนมแน่นแฟ้น และนับวันจะทวีเพิ่มพูน 
ยิ่งขึ้น จะนำไปสู่ความเข้าใจอันดี และความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด 
ซึ่งจะเป็นผลเกื้อหนุนให้ประเทศและประชาชนของเรา ตลอดจนนานาประเทศ 
มีความเจริญมั่นคงและความร่มเย็นเป็นสุขอันยั่งยืนตลอดไป. 


(๑) Mr. Jean-Paul Senninger 


256

ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน 
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือ 
ทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน. 


257