พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2562
พระราชดำรัส 

ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไอซ์แลนด์(๑) 
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันพุธ ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ท่านเอกอัครราชทูต 

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่ง 
สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่ง 
สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูต 
คนก่อน. 

ขอแสดงความปรารถนาดีเพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดีและความ 
เจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวไอซ์แลนด์. 


ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทย 
กับสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ ที่มีมากว่าสี่ทศวรรษ นับแต่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทาง 
การทูต. ความสัมพันธ์ดังกล่าว ได้เจริญงอกงามเป็นลำดับมา และนับวันจะเพิ่มพูน
ยิ่งขึ้น. ทั้งนี้ เพราะประเทศของเราทั้งสองได้ตระหนักในคุณค่าของความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ จึงต่างมีมิตรไมตรี ความเข้าใจอันดี และความจริงใจต่อกัน 
โดยตลอดมา. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิตมิตรภาพที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสอง 
กับทั้งความตั้งใจของท่าน ที่จะกระชับสัมพันธภาพให้แน่นแฟ้น นอกจากจะช่วย 
สร้างเสริมสัมพันธไมตรีให้งอกงามยืนยงแล้ว ยังก่อให้เกิดความร่วมมือในกิจการ 
ด้านต่าง ๆ ที่ขยายกว้างขวางออกไป ซึ่งจะเป็นผลเกื้อกูลให้ประเทศของเรา 
ตลอดกระทั่งประเทศทั้งหลายในโลก มีความพัฒนาสถาพร ความมั่งคั่งไพบูลย์
และสันติสุขอันยั่งยืนตลอดไปด้วย. 


(๑) 
Mr. 
Gunnar 
Snorri 
Gunnarsson 


261

ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน 
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือ 
ทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน. 


262