พระราชดำรัส พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านและลงพิมพ์ในหนังสือที่ระลึก ในโอกาสที่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) จัดประชุมใหญ่ ครั้งที่ 28 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 26 – 30 กันยายน 2559

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2559

พระราชดำรัส

พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านและลงพิมพ์ในหนังสือที่ระลึก
ในโอกาสที่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.)
จัดประชุมใหญ่ ครั้งที่ ๒๘
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

“เหตุการณ์ต่าง ๆ ของโลกตลอดจนสภาพการดำเนินชีวิตในทุกวันนี้ ไม่สู้
เอื้ออำนวยให้ชาวโลกมีโอกาสได้สนใจศึกษาหาความจริงและความเข้าใจในศาสนธรรมมากนัก
คนส่วนใหญ่จึงไม่อาจแสวงหาประโยชน์คือความสุขและความสงบ
ร่มเย็นจากศาสนาได้เท่าที่ควร
องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
ซึ่งเป็นผู้นำใน
การเผยแผ่พุทธธรรม
ควรถือเป็นกิจสำคัญเบื้องต้น
ที่จักค้นหาเลือกเฟ้นหลักธรรม
พร้อมทั้งหลักการปฏิบัติอันเป็นแก่นเป็นหลักของชีวิต
นำมานิเทสชี้แจงด้วยเหตุผล
และด้วยวิธีการที่สอดคล้องเข้ากันกับสภาพจิตใจและความเป็นอยู่ของคนในปัจจุบัน
ให้ชาวโลกได้เห็นได้เข้าใจถึงแนวทางดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเที่ยงแท้
ที่จะนำไปสู่ความสุข
และความสงบ ทั้งในของแต่ละบุคคลและในของชาวโลกโดยส่วนรวม.”

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

455