พระราชดำรัส พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านและลงพิมพ์ในหนังสือที่ระลึก ในการประชุมใหญ่ขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ครั้งที่ 29 ณ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤศจิกายน 2561

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
พระราชดำรัส 

พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านและลงพิมพ์ในหนังสือที่ระลึก 
ในการประชุมใหญ่ขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ครั้งที่ ๒๙ 
ณ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น 
ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

ขอแสดงความชื่นชมด้วยอย่างยิ่ง ที่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก 
ได้จัดการประชุมใหญ่ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ณ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น. 

ในฐานะพุทธศาสนิกชนคนหนึ่ง และมีโอกาสได้กล่าวแก่ท่านทั้งหลาย 
ในที่ประชุมนี้เป็นครั้งแรก ข้าพเจ้าใคร่จะปรารภแก่ทุกท่าน ซึ่งเป็นผู้นำและผู้แทน 
พุทธศาสนิกชนทั่วโลกว่า กรณียกิจที่ท่านได้ปฏิบัติบำเพ็ญมาโดยตลอดต่อเนื่องนั้น 
เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและควรแก่การยกย่องอย่างยิ่ง เพราะการเผยแพร่หลักธรรม 
คำสอนในพุทธศาสนา และการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัติตามหลักธรรม 
คำสอนอย่างถูกตรง ย่อมอำนวยความผาสุกมั่นคงไม่เพียงแก่บุคคลแต่ละคน 
เป็นการเฉพาะตัวเท่านั้น หากยังแผ่ไพศาลไปสู่สังคม ประเทศชาติ และโลก 
ของเราอีกด้วย. จึงขอให้ท่านทั้งหลายได้พอใจยินดีในกรณียกิจที่ได้กระทำมา 
และร่วมกันบำเพ็ญกรณียกิจอันทรงคุณค่านี้ต่อไป เพื่อจรรโลงพุทธศาสนาให้
ยิ่งมั่นคงแพร่หลาย และอำนวยประโยชน์สุขแก่ชาวโลกได้กว้างขวางยิ่งขึ้น. 

ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมายังทุกท่าน และขออวยพรให้การประชุมใหญ่
ขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ครั้งที่ ๒๙ นี้ มีผลสำเร็จสมตาม 
ความมุ่งหมายทุกประการ. 

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

318