พระราชดำรัส พระราชทานแก่ผู้นำศาสนาอิสลามและผู้แทนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2560

สำเนา
พระราชดำรัส
พระราชทานแก่ผู้นำศาสนาอิสลาม
และผู้แทนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี
วันเสาร์ ที่ 9 ธันวาคม 2560

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบโล่เกียรติคุณและรางวัล แก่คณะกรรมการ
อิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน ทุกโรงเรียน ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ทั้งขอชมเชยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการ ที่ส่งเสริมสนับสนุนงานของกรรมการ
อิสลามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดมา.
กรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามนั้น เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกสรร
จากอิสลามิกชนในท้องถิ่น ให้เป็นที่พึ่งที่ปรึกษา ทั้งในด้านศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
และการดำเนินชีวิต. ทุกท่านจึงเป็นบุคคลสำคัญและมีเกียรติ ในฐานะผู้จรรโลงศาสนา
และเสริมสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่บุคคล และสังคมส่วนรวม. ส่วนโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในปัจจุบัน ก็มีมาตรฐานการเรียนการสอนสูง ทั้งด้านวิชาศาสนา
วิชาสามัญ และวิชาชีพ ซึ่งเป็นประโยชน์ยิ่งแก่การพัฒนาเยาวชน ผู้จะเป็นกำลังสำคัญ
ในการสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองในวันข้างหน้า. ดังนั้น ผู้นำศาสนาก็ดี
ผู้บริหารโรงเรียนก็ดี ที่ได้รับการยกย่องในครั้งนี้ จึงควรจะได้ภูมิใจในผลงานที่ได้ปฏิบัติมา
และเต็มใจยินดีที่จะร่วมมือสนับสนุนกันและกันให้ยิ่งใกล้ชิด เพื่อให้งานทุกอย่างในหน้าที่
ได้ดำเนินรุดหน้าไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ. ผลดีที่พึงประสงค์ คือความเจริญมั่นคง
และความร่มเย็นเป็นผาสุก จักได้บังเกิดมีแก่บุคคล แก่ท้องถิ่น และแก่ชาติบ้านเมืองเรา
ดังที่ทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจปรารถนา.
ขออวยพรให้ทุกคนทุกฝ่าย มีกำลังเข้มแข็งทั้งด้วยกายด้วยใจ สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ให้บรรลุผลเลิศได้ทุกด้าน และขอให้ประสบความสุขความเจริญจงทุกเมื่อทั่วกัน.