พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท วันจันทร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2562

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2562

พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท วันจันทร์ ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกยินดีและปลื้มใจมาก ที่ได้เห็นประชาชน ทั้งหลาย มีไมตรีจิตพร้อมเพรียงกันมา ร่วมแสดงความปรารถนาดี ในวาระ บรมราชาภิเษกของข้าพเจ้าครั้งนี้. ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลาย ผู้มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ เพื่ออวยชัยให้พรแก่ข้าพเจ้า ด้วยนํ้าใจไมตรีและความปรารถนาดีอย่างจริงใจนั้น เป็นที่จับตาจับใจ และทำให้ข้าพเจ้าอิ่มใจอย่างยิ่ง. ขอให้ความพร้อมเพรียงของ ท่านทั้งหลาย ในการแสดงไมตรีจิตแก่ข้าพเจ้าครั้งนี้ จงเป็นนิมิตหมายอันดี ที่ทุกคน ทุกฝ่ายจักพร้อมกันบำเพ็ญกรณียกิจ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติของเรา ต่อไป. ขอขอบใจในคำอำนวยพร ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในนามของทุกคน และขอสนองพรให้ทุกท่าน มีความผาสุกสวัสดี พร้อมทั้งความสำเร็จในสิ่งอัน พึงปรารถนาจงทั่วกัน. 175