พระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปีพุทธศักราช 2559

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2560

สำเนา
พระราชดำรัส
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปีพุทธศักราช 2559
ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปีพุทธศักราช 2559 ในวันนี้. ขอขอบใจคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ร่วมกันดำเนินการต่าง ๆ ด้วยดี
ตลอดมา ในการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ให้เป็นที่ประจักษ์แพร่หลายแก่ชนทุกชั้นทั่วทุกส่วนของโลก.
การดำเนินงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขนั้น จำเป็นต้องมีการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งตัวยาและวิธีการรักษาโรคอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้การรักษาและการป้องกันโรคบรรลุผลสำเร็จ. ผลงานของเซอร์เกรกอรี พอล วินเทอร์ นับเป็น
ตัวอย่างอันดีในการค้นคว้าวิจัย จนได้ยารักษาโรคกลุ่มใหม่จากชีวโมเลกุลที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก. ส่วนผลงานของศาสตราจารย์ นายแพทย์วลาดีเมียร์ ฮาชินสกี ก็เป็นแบบฉบับของการบริหารจัดการ ทั้งในด้านการดูแลรักษาและการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งใช้เป็นมาตรฐานอยู่ในปัจจุบัน. ข้าพเจ้าจึงขอแสดงความนิยมชื่นชมด้วยอย่างยิ่ง ที่ท่านทั้งสองได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
ประจำปีนี้ และเต็มใจยินดีที่จะกล่าวว่า ผลงานจากความพากเพียรและความทุ่มเทเสียสละของท่าน เป็นการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่ของการแพทย์และการสาธารณสุข ก่อให้เกิด
ประโยชน์อันไพศาลแก่มวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง.
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่านที่มาร่วมชุมนุมในพิธีนี้ ประสบความสุข ความสำเร็จ พร้อมทั้งความเจริญสวัสดี จงทุกเมื่อทั่วกัน.