พระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปีพุทธศักราช 2558 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2559

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ.2559

พระราชดำรัส

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหิดล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ในวันนี้. ขอขอบใจคณะกรรมการและ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ร่วมกันดำเนินการต่าง ๆ ในการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระ มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีตลอดมา.

การสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และการสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นการประดิษฐ์ คิดค้นอุปกรณ์และเทคโนโลยี หรือการค้นพบแนวทางใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ ก็ตาม เป็นปัจจัยสำคัญยิ่งที่ทำให้มนุษยชาติเจริญก้าวหน้าไปโดยไม่หยุดยั้ง. ทั้งนี้ เพราะนวัตกรรมต่าง ๆ ได้ช่วยให้มนุษย์เราสามารถดูแลสร้างเสริมสุขภาพอนามัย และบำบัดรักษาโรคภัยได้สำเร็จ อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ตลอดจน พัฒนาความรู้ทางการแพทย์และการสาธารณสุขให้งอกงามไพศาล.
การที่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์มอร์ตัน เอ็ม. โมเวอร์ ได้ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องกระตุกหัวใจ อัตโนมัติชนิดฝังในร่างกาย ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย โรคหัวใจ และเซอร์ไมเคิล กิเดียน มาร์มอต ได้เสนอหลักปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อ สุขภาพ ซึ่งเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยเพื่อให้ประชากรในประเทศต่าง ๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั้น นับเป็นการสร้างเสริมความเจริญก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่ของ การแพทย์และการสาธารณสุข รวมทั้งความก้าวหน้ารุ่งเรืองของมวลมนุษยชาติ

28

อย่างแท้จริง. ข้าพเจ้าจึงขอแสดงความนิยมชื่นชมด้วยเป็นพิเศษ ที่ท่านทั้งสอง ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปีนี้. ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่านที่มาร่วม ในพิธีนี้ ประสบความสุข ความสำเร็จ และความเจริญสวัสดี จงทุกเมื่อทั่วกัน.

29