พระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ.2562
พระราชดำรัส 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ในวันนี้ . ขอขอบใจคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ที่ได้ร่วมกันดำเนินการต่าง ๆ ในการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีตลอดมา. 

การบำบัดรักษาโรคต่าง ๆ นั้น ควรจะต้องศึกษาค้นคว้าวิจัยให้ลงลึกไปถึง 
ต้นเหตุและกลไกการเกิดโรค เพื่อให้สามารถเยียวยารักษาและป้องกันโรค รวมทั้งยับยั้ง 
ความรุนแรงหรือการระบาดของโรคอย่างได้ผล. การศึกษาวิจัยดังกล่าว กว่าจะสำเร็จ 
สมบูรณ์ได้ จำเป็นต้องใช้เวลา และใช้ความอุตสาหะเสียสละอย่างสูง แต่ผลสำเร็จที่
ได้รับ ก็เป็นประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติอย่างไม่อาจประมาณได้. ดังเช่นผลงานของ 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ไบรอัน เจ. ดรูเคอร์ ในการพัฒนายาต้นแบบสำหรับรักษา 
โรคมะเร็งแบบมุ่งเป้า เพื่อรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดซีเอ็มแอล 
ผลงาน ของศาสตราจารย์แมรี่แคลร์ คิง ในการค้นพบยีนที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งเต้านม 
และผลงานของศาสตราจารย์ นายแพทย์จอห์น ดี. คลีเมนส์ กับศาสตราจารย์ 
นายแพทย์ยอน อาร์. โฮล์มเกรน ในการพัฒนาวัคซีนชนิดกินป้องกันอหิวาตกโรค 
พร้อมทั้งเสนอแนวทางการให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพ. ข้าพเจ้า 
จึงขอแสดงความนิยมชื่นชมด้วยอย่างยิ่งกับท่านทั้งสี่ ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานอัน 
ยิ่งใหญ่ และได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปีนี้. 

36
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้
มีความผาสุกสวัสดีในที่ทุกแห่ง และในกาลทุกเมื่อ. 

37