พระราชดำรัส ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประกาศนียบัตรชั้นสูงแก่ผู้ทำคุณประโยชน์และผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า

วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2560

สำเนา
พระราชดำรัส
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์
เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประกาศนียบัตรชั้นสูง
แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2560

ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มามอบประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ เข็มกิตติคุณ
สถาบันพระปกเกล้า ประกาศนียบัตรชั้นสูง แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และผู้สำเร็จการศึกษาจาก
สถาบันพระปกเกล้าในวันนี้.
ท่านทั้งหลายล้วนแต่เป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน ทั้งในภาคการเมือง
ภาคราชการ และภาคเอกชน ซึ่งมีบทบาทอย่างสำคัญในการปฏิบัติบริหารงานของชาติ
ทั้งได้ผ่านการศึกษาอบรมในเรื่องการเมืองการปกครองมาเป็นอย่างดีแล้ว จึงเป็นที่คาดหวัง
ของประชาชน ว่าจะเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์จรรโลงการเมืองการปกครองของเราให้พัฒนา
ก้าวหน้า และบังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนได้เต็มที่. ทุกคนควร
ทราบตระหนักในข้อนี้ให้มาก และถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องร่วมมือร่วมความคิดอ่านกัน
โดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถ ด้วยความสมัครสมานสามัคคี และด้วยความสุจริตบริสุทธิ์ใจ
ในอันที่จะปฏิบัติสร้างเสริมการเมืองการปกครองของเราให้มีความเข้มแข็งมั่นคง และสามารถ
อำนวยประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือยังความเจริญและความผาสุกร่มเย็นให้เกิดแก่ประเทศชาติ
และประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป.
ขออวยพรให้ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุข
ความเจริญ และความสำเร็จสมปรารถนาทั่วหน้ากัน.