พระราชดำรัส ในพิธีพระราชทานรางวัลแก่กรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี วันอาทิตย์ ที่ 14 เมษายน 2562

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ.2562
พระราชดำรัส 

ในพิธีพระราชทานรางวัลแก่กรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม 
และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้ 
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี 
วันอาทิตย์ ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ 

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบโล่เกียรติคุณและรางวัล แก่กรรมการ 
อิสลามประจำจังหวัดและอิหม่าม ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น กับมอบรางวัลแก่
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้ ที่ได้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
จนปรากฏผลดีเป็นที่ประจักษ์. ขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่าน ทุกโรงเรียน 
ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติประจำปีนี้ ทั้งขอชมเชยกระทรวงมหาดไทยและ 
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ส่งเสริมสนับสนุนงานของกรรมการอิสลาม และโรงเรียนเอกชน 
สอนศาสนาอิสลามด้วยดีตลอดมา. 

การดูแลและแนะนำสั่งสอนศาสนิกชน กับการให้การศึกษาอบรมเยาวชนนั้น 
เป็นภารกิจที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน และส่งเสริมกันอย่างมาก. ด้วยเหตุว่า 
ความเข้าใจในหลักธรรมของศาสนาอย่างถูกต้องชัดเจน กับความรู้ในหลักวิชาอัน 
หนักแน่นกว้างขวาง ต่างก็เป็นปัจจัยเกื้อกูลให้บุคคล สามารถดำเนินชีวิตและประกอบ 
สัมมาชีพได้อย่างผาสุกมั่นคง. กรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่าม ผู้ทำหน้าที่
แนะนำสั่งสอนหลักธรรมของศาสนาให้แก่อิสลามิกบริษัท กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 
อิสลาม ซึ่งทำหน้าที่ให้การศึกษาอบรมเยาวชนให้มีความรู้ในหลักวิชาและหลักธรรม 
จึงควรจะได้ภูมิใจ ในผลงานที่ได้ปฏิบัติบำเพ็ญให้สำเร็จผลด้วยดีตลอดมา และเต็มใจ 
ยินดีที่จะร่วมมือร่วมแรงกัน ดำเนินงานอันทรงคุณค่านี้ต่อไปให้ยิ่งเข้มแข็งหนักแน่น 
เพื่อยังความดีความเจริญและความร่มเย็นเป็นสุข ทั้งของบุคคล ของท้องถิ่น และของ 
ชาติบ้านเมือง ให้บังเกิดเพิ่มพูนและยั่งยืนตลอดไป. 

ขออวยพรให้ทุกคนทุกฝ่าย มีความสุขความสวัสดีและความรุ่งเรืองก้าวหน้า 
ในกาลทุกเมื่อจงทั่วกัน. 

158