พระราชดำรัส ในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ วันจันทร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2561

วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2561
พระราชดำรัส 


ในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙ 
ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ 
วันจันทร์ ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย 
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙ ซึ่งชาวไทยมุสลิมพร้อมใจกันจัดขึ้น อีกวาระหนึ่ง. 

ศาสนาทุกศาสนาแม้จะมีหลักธรรมคำสอนที่แตกต่างกันในรายละเอียด แต่ก็
มีจุดมุ่งหมายที่ตรงกันในสาระสำคัญ คือให้ศาสนิกชนเป็นคนดี อยู่ร่วมกัน 
ด้วยความเมตตาสามัคคี และสงเคราะห์เกื้อกูลกันในทุกโอกาส. ศาสนาอิสลาม 
เป็นศาสนาหนึ่งที่มีหลักธรรมคำสอนที่สมบูรณ์ครบถ้วน ทั้งข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
และการอยู่ร่วมกัน ทำให้อิสลามิกชนผู้ปฏิบัติตามมีความสุขความเจริญในชีวิต 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ด้วยความผาสุกร่มเย็น. การที่ท่านทั้งหลาย 
ร่วมกันจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยขึ้นเป็นประจำทุกปี จึงเป็นกุศลกิจ 
ที่ควรแก่การชื่นชมอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นการน้อมรำาลึกถึงพระคุณของท่าน 
นบีมุฮัมมัด ผู้นำศาสนธรรมอันประเสริฐมาประกาศสั่งสอนแก่ชาวโลกแล้ว ยังเป็น 
การส่งเสริมให้อิสลามิกชนได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนให้ลึกซึ้ง 
กว้างขวางขึ้นด้วย. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า หากคนไทยทุกคน ทุกศาสนา จะได้ศึกษา 
หลักธรรมคำสอนในศาสนาที่ตนเคารพนับถือให้เข้าใจกระจ่าง และน้อมนำไปยึดถือ 
ปฏิบัติโดยเคร่งครัดและจริงใจแล้ว ชีวิตของแต่ละคน ตลอดจนชาติบ้านเมืองอันเป็น 
ที่อยู่ที่อาศัยร่วมกัน ก็จะมีแต่ความวัฒนาผาสุกอย่างแน่นอน. 

ได้เวลาอันสมควรแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย 
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙ ณ บัดนี้. ขอให้การจัดงานดำเนินลุล่วงไปด้วยดี
และสำเร็จผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ. 


131