พระราชดำรัส ในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562

วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ.2562
พระราชดำรัส 

ในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๐ 
ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ 
วันพุธ ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ 

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย อันเป็น 
กุศลกิจที่ท่านทั้งหลายร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีมา เพื่อรำลึกถึงพระคุณของ 
ท่านศาสดามุฮัมมัด. ขอขอบใจในไมตรีจิตของทุก ๆ ท่าน ที่มีต่อข้าพเจ้าตลอดมา. 

ตามที่ได้รายงานให้ทราบถึงชีวประวัติของท่านศาสดามุฮัมมัด โดยเฉพาะ 
ในข้อที่ว่า ท่านสามารถดำเนินชีวิตและประกอบกรณียกิจได้อย่างสมบูรณ์ ในสังคม 
ที่มีความหลากหลายทางเผ่าพันธ์ุนั้น นับว่ามีความหมายและมีความสำคัญอย่างยิ่ง 
เพราะเป็นแบบอย่างอันประเสริฐของการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มีความแตกต่างทาง 
เชื้อชาติและวัฒนธรรม. ดังนั้น หากชาวไทยมุสลิมทุกคน จะได้น้อมรำลึกถึง 
พระคุณของท่านศาสดามุฮัมมัดในโอกาสอันสำคัญยิ่งนี้ ด้วยการตั้งใจศึกษาหลักธรรม 
คำสอนของท่านให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และถูกตรง แล้วน้อมนำมายึดถือปฏิบัติใน 
การดำรงชีวิตอย่างเคร่งครัดและจริงใจแล้ว ก็จะเป็นทางหนึ่งในการแสดงออกถึง 
ความกตัญญูกตเวทีต่อท่านอย่างดีที่สุด และส่งเสริมให้แต่ละคนประสบความสุข 
ความเจริญในชีวิต ตลอดจนอยู่ร่วมกับทุกคน ทุกเชื้อชาติศาสนา ได้อย่างผาสุก 
ร่มเย็นตลอดไป. 

ได้เวลาอันสมควรแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำ 
ปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๐ ณ บัดนี้. ขอให้การจัดงานประสบความสำเร็จตาม 
วัตถุประสงค์ สมดังเจตจำนงทุกประการ. 

99