พระราชดำรัส ในโอกาสที่คณะครูอาวุโสเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือ

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2559

สำเนา
พระราชดำรัส
ในโอกาสที่คณะครูอาวุโสเข้าเฝ้า ฯ
รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือ
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2559

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามามอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโส ก่อนแต่จะมีเหตุที่ยังความโศกเศร้าอาลัยให้เกิดแก่คนไทยทั้งประเทศ. ขอแสดงความชื่นชมด้วย
กับทุก ๆ ท่าน ที่ได้รับเกียรติและการยกย่องในครั้งนี้.
ท่านทั้งหลายผู้เป็นครูอาวุโส ควรภูมิใจได้อย่างยิ่ง ว่าในชีวิตนี้ ท่านได้
ปฏิบัติตัวปฏิบัติงานให้บังเกิดผลอันยั่งยืนฝากไว้แก่สังคมและประเทศชาติ เพราะแต่ละท่าน
ต่างได้แผ่เมตตาสั่งสอนศิษย์มากมายหลายรุ่น ให้มีทั้งความรู้และความดี ด้วยเจตนาที่จะให้
บังเกิดผลเป็นความเจริญงอกงามทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม. บัดนี้ แม้ท่านจะพ้นจากหน้าที่
ตามทางการแล้วก็ตาม แต่ก็จะได้รับความปลื้มใจ ที่ได้เห็นศิษย์ได้ดีมีความเจริญ และได้รับ
ความเคารพรักจากศิษย์ในที่ทุกแห่งทุกวงการ ซึ่งเป็นความสุขทางใจอย่างพิเศษ ที่ผู้ไม่ได้
เป็นครูอย่างท่านจะหาได้ยากยิ่ง. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่ท่านได้รับในครั้งนี้ จึงถือได้ว่า
เป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ของครู และเป็นเครื่องหมายแสดงให้
ประจักษ์ถึงความเป็นครูแท้ ที่มีอยู่ในกายในใจของท่านทุกคน. หวังว่าทุกท่านจะพอใจยินดี
ในความเป็นครูของท่าน และช่วยกันบำเพ็ญความดีของครูแท้ต่อไป ให้ครูรุ่นหลังได้ยึดถือ
ปฏิบัติตาม เพื่อรักษาสถาบันอันทรงเกียรติของครูตามแบบฉบับของไทยไว้ ให้คงคุณค่าอยู่
ในบ้านเมืองไทยตลอดไป.
ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคน ให้ประสบแต่ความสุขความสวัสดีในกาลทุกเมื่อทั่วกัน.