พระราชดำรัส ในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำตุลาการศาลทหารสูงสุด ตุลาการศาลทหารกลาง และตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารชั้นต้น เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันอังคาร ที่ 23 ตุลาคม 2561

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2561
พระราชดำรัส(๑) 

ในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม(๒) 
นำตุลาการศาลทหารสูงสุด ตุลาการศาลทหารกลาง 
และตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารชั้นต้น 
เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันอังคาร ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

ข้าพเจ้าขอให้กำลังใจ และขอให้ทุกท่านมีความมั่นคง หนักแน่น และตั้งใจ 
ในการปฏิบัติหน้าที่. คำปฏิญาณวันนี้ครอบคลุมทุกอย่างแล้ว. ถ้าเอาคำปฏิญาณ 
วันนี้ไปใช้ประกอบกับการนำหลักวิชาความรู้ไปประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ เหตุการณ์
และปัญหาต่าง ๆ ที่จะต้องทำหน้าที่ ก็จะไปด้วยดี เพราะหน้าที่ของตุลาการศาลทหาร 
ก็มีความสำคัญมาก มีความเกี่ยวพันกับความมั่นคงและความสุขของประชาชน. 

ก็ขอถือโอกาสนี้ให้พร ให้กำลังใจให้ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีต่อไป. 

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้ 
(๒) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

303