พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกี เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

สำเนา
พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกี
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2560
——————

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี
แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย พร้อมด้วย
อักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้าและประเทศไทย ทั้งขอแสดง
ความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและ
ประชาชนชาวตุรกี.
ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทย
กับสาธารณรัฐตุรกี ที่ได้สถาปนามาจะย่างเข้าสู่ปีที่ ๖๐ ในปี ๒๐๑๘ รวมทั้งความตั้งใจของท่าน
ที่จะพยายามกระชับสัมพันธภาพระหว่างประเทศและประชาชนทั้งสองให้แน่นแฟ้น เพื่อผลประโยชน์
ร่วมกัน. ความสัมพันธ์ดังกล่าว นับวันจะเจริญงอกงามยิ่งขึ้น. ทั้งนี้ เพราะประเทศของเราทั้งสอง
ต่างมีมิตรไมตรี และความเข้าใจอันดีต่อกัน จึงมีความสัมพันธ์และร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ในกิจการด้านต่าง ๆ ทั้งระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคีด้วยดีเสมอมา. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน บนพื้นฐานแห่งไมตรีจิตมิตรภาพและความปรารถนาดีอันบริสุทธิ์ใจ จะช่วยส่งเสริม
สัมพันธไมตรีที่มีอยู่ให้ใกล้ชิดแนบแน่นยิ่งขึ้น อีกทั้งจะช่วยสร้างเสริมประเทศของเรา ให้มีความ
เข้มแข็งมั่นคงและความรุ่งเรืองก้าวหน้า ซึ่งจะเป็นผลเกื้อกูลให้โลกมีเสถียรภาพ และสันติสุขอันยั่งยืน
ตลอดไป.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่
จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำได้
เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.