พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบลารุส เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

สำเนา
พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบลารุส
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
เบลารุส แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเบลารุสประจำประเทศไทย
พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี
เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเบลารุส.
ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับสาธารณรัฐเบลารุส. ความสัมพันธ์และความร่วมมือดังกล่าว นับวันจะเจริญงอกงาม.
ทั้งนี้ เพราะประเทศของเราทั้งสองแม้จะอยู่ห่างไกลกัน แต่ก็คบหาติดต่อกันฉันมิตรประเทศ
ด้วยความสนิทสนม ความเข้าใจอันดี และความจริงใจเสมอมา. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สัมพันธภาพ
ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานอันดีนี้ จะช่วยส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ให้ใกล้ชิดสนิทสนมและทวีเพิ่มพูนยิ่งขึ้น
ซึ่งจะเป็นผลอำนวยให้ประเทศของเรา ตลอดจนนานาประเทศในโลก มีสถานะมั่นคง ความวัฒนา
ก้าวหน้า และความผาสุกสงบอันยั่งยืนตลอดไป.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการ
เท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.