พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถาน เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

สำเนา
พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถาน
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2560

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
คาซัคสถาน แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน
ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทย
ทั้งขอแสดงความปรารถนาดีเพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ
และประชาชนชาวคาซัคสถาน.
ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือในกิจการหลากหลาย
ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐคาซัคสถาน ซึ่งเจริญงอกงามมา ๒๕ ปี นับแต่ได้สถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกัน. ความสัมพันธ์และความร่วมมือดังกล่าว นับวันจะทวีเพิ่มพูนยิ่งขึ้น.
ทั้งนี้ เพราะประเทศของเราทั้งสองตระหนักในคุณค่าของความสัมพันธ์และความร่วมมือกัน จึงต่างมี
มิตรไมตรี และน้ำใจเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเกื้อกูลในกิจการด้านต่าง ๆ ด้วยดีเสมอมา. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า
ไมตรีจิตมิตรภาพที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสอง กอปรกับความมุ่งมั่นตั้งใจของท่าน ที่จะส่งเสริม
มิตรภาพและความร่วมมือทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ให้กระชับแน่นแฟ้น จะช่วยสร้างเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือกัน ให้ใกล้ชิดสนิทสนมและขยายขอบเขตกว้างขวางออกไปยิ่งขึ้น
อันจะทำให้ประเทศของเรา ตลอดจนนานาประเทศในโลกมีความมั่นคง ความรุ่งเรืองก้าวหน้า
และความร่มเย็นเป็นสุขอันยั่งยืนตลอดไป.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่
จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำได้
เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.