พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอล เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

สำเนา
พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอล
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2560

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอล
แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย พร้อมด้วย
อักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี รัฐบาล และประชาชนชาวอิสราเอล ในไมตรีจิต
ที่มีต่อข้าพเจ้าและพระราชวงศ์ ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี
และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอิสราเอล.
ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือ
หลากหลายด้านระหว่างประเทศไทยกับรัฐอิสราเอล ตลอดจนความตั้งใจของท่านที่จะส่งเสริม
สัมพันธภาพ เพื่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย ให้กระชับแน่นแฟ้น.
ในปัจจุบัน ประเทศทั้งหลายในโลกมีความจำเป็นต้องผูกสัมพันธไมตรี และร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูล
ในกิจการด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ให้ใกล้ชิดสนิทสนม
มากขึ้น เพื่อช่วยกันสร้างสรรค์ประโยชน์สุข และความเจริญมั่นคงแก่นานาประเทศและมวลมนุษยชาติ.
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์และความร่วมมือในกิจการทุก ๆ ด้านระหว่างประเทศทั้งสอง
ที่มีอยู่ด้วยดีและนับวันจะเจริญงอกงาม จะนำมิตรภาพ ความเข้าใจอันดี และความเจริญร่มเย็นเป็นสุข
อันยั่งยืนมาสู่ไม่เฉพาะประเทศและประชาชนของเราเท่านั้น แต่รวมทั้งประเทศและมนุษยชาติทั้งหลาย
ในโลกด้วย.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการ
เท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.