พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็ก เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

สำเนา
พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็ก
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2560
——————

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ก
แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย พร้อมด้วย
อักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี
เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเช็ก.
ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทย
กับสาธารณรัฐเช็ก อันมีมายาวนานก่อนแต่จะสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันเมื่อปี ๑๙๗๔.
ความสัมพันธ์ดังกล่าว ได้ดำเนินมาอย่างราบรื่น และนับวันจะเจริญงอกงาม. ทั้งนี้ เพราะประเทศของ
เราทั้งสองแม้จะอยู่ในภูมิภาคที่ห่างไกลกัน แต่ก็มีน้ำใจไมตรี ให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลในกิจการ
ด้านต่าง ๆ ด้วยความเป็นมิตร ความเข้าใจอันดี และความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันโดยตลอดมา.
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือในกิจการทุก ๆ ด้าน อันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งไมตรีจิตมิตรภาพและ
เจตนารมณ์ที่ดีงาม กอปรกับความตั้งใจของท่าน ที่จะพยายามส่งเสริมสัมพันธภาพให้กระชับแน่นแฟ้น
จะช่วยสร้างเสริมสัมพันธไมตรีที่มีอยู่ให้ใกล้ชิดสนิทสนมยิ่งขึ้น อีกทั้งจะทำให้ประเทศของเราและ
ประเทศทั้งหลายในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก มีความเจริญมั่นคง ความมั่งคั่งไพบูลย์และความสงบสุข
อันยั่งยืนตลอดไป.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการ
เท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.