พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

สำเนา
พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2560

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี รัฐบาล และประชาชนชาวจีน ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า
รัฐบาล และประชาชนชาวไทย ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี
และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีน.
ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรอันมีมาช้านาน และความร่วมมือ
ในกิจการด้านต่าง ๆ ทั้งระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค และระดับโลก ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน. ความสัมพันธ์และความร่วมมือดังกล่าว นับวันจะทวีเพิ่มพูนยิ่งขึ้น. ทั้งนี้ เพราะประเทศ
ของเราทั้งสองมีประวัติสายสัมพันธ์ที่สืบเนื่องมาแต่โบราณกาล โดยต่างมีมิตรไมตรี ความเข้าใจอันดี
และน้ำใจเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันด้วยดีเสมอมา. นอกจากนี้ บุคคลสำคัญและประชาชน
ในประเทศทั้งสองก็มีความรู้จักมักคุ้นและน้ำใจไมตรีไปมาหาสู่กันฉันญาติและฉันมิตร. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า
ไมตรีจิตมิตรภาพที่มีมานานอย่างแนบแน่นระหว่างกันนี้ กอปรกับความตั้งใจของท่าน ที่จะพยายาม
ส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือกันให้กระชับแน่นแฟ้น จะช่วยสร้างเสริมสัมพันธไมตรีและ
ความร่วมมือในกิจการทุก ๆ ด้าน ให้ใกล้ชิดสนิทสนมและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งจะเป็นผลเกื้อกูล
ให้ประเทศของเรา รวมทั้งประเทศทั้งหลายในทวีปเอเซียและทวีปอื่น ๆ ของโลก มีความเข้มแข็งมั่นคง
ความรุ่งเรืองก้าวหน้า และความสงบสุขอันยั่งยืนตลอดไป.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการ
เท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.