พระราชดำรัส ในโอกาสที่คณะครูอาวุโสเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือ

วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2561

สำเนา
พระราชดำรัส
ในโอกาสที่คณะครูอาวุโสเข้าเฝ้า ฯ
รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือ
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561

ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มามอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือ
แก่ครูอาวุโส ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมด้วยกับทุก ๆ ท่าน ที่ได้รับเกียรติและการยกย่อง.
ท่านทั้งหลายผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นครูอาวุโส ต่างก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ของครูมาแล้วอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ด้วยการเสียสละประโยชน์และความสุขส่วนตน เพื่อความสำเร็จ
และความเจริญของผู้อื่น ทั้งยังดำรงตนมั่นอยู่ในศีลธรรมและจรรยาบรรณของครูอย่างเคร่งครัด. หน้าที่ครูที่ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติบำเพ็ญมาอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์นี้ ย่อมให้ผลตอบแทนเป็น
ความอิ่มใจและปลื้มใจ ที่ได้เห็นศิษย์ทั้งหลายมีความสุขความเจริญ กับได้รับความเคารพรัก
อย่างจริงใจจากบรรดาศิษย์น้อยใหญ่ ที่ต่างรำลึกถึงบุญคุณของท่านอยู่ไม่เสื่อมคลาย. กล่าวได้ว่า ผลตอบแทนที่ท่านได้รับนี้ เป็นสิ่งที่มีค่าทางใจอย่างวิเศษ ซึ่งบุคคลที่มิได้เป็นครูเช่นท่าน
ไม่อาจแสวงหามาครอบครองได้. หวังว่าท่านทั้งหลายจะยินดีและภาคภูมิใจในความเป็นครู
ของท่าน แล้วร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์และความดีอันเป็นคุณธรรมของครูต่อไป ให้ครูรุ่นหลัง
ได้ยึดถือเป็นแบบฉบับ ทั้งในการประพฤติตนและปฏิบัติงาน เพื่อรักษาสถาบันอันทรงเกียรติ
ของครูไว้ ให้คงคุณค่าสถาพรตลอดสืบไป.
ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความสวัสดี มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
และเป็นที่เคารพบูชาของบรรดาศิษย์ ตลอดจนผู้ที่เคยได้รับความเมตตากรุณาของท่านเสมอทุกเมื่อไป.