พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคิวบา เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

สำเนา
พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคิวบา
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันอาทิตย์ ที่  26 พฤศจิกายน 2560

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานสภาแห่งรัฐ
แห่งสาธารณรัฐคิวบา แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคิวบา
ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอขอบใจท่านประธานสภาแห่งรัฐ ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า พระราชวงศ์
และประเทศไทย ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานสภาแห่งรัฐ
และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวคิวบา.
ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความตั้งใจของท่าน ที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์
ฉันมิตร และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐคิวบา ให้กระชับแน่นแฟ้นและ
ขยายขอบเขตกว้างขวางออกไป. ความตั้งใจของท่านดังกล่าว นับว่าสอดคล้องกับนโยบายของ
ประเทศไทย ที่ปรารถนาจะผูกสัมพันธไมตรี และร่วมมือกับนานาประเทศในกิจการด้านต่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อช่วยกันสร้างสรรค์ประโยชน์สุข
และความเจริญมั่นคงแก่มวลมนุษยชาติ. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์และความร่วมมือในกิจการ
ทุก ๆ ด้านระหว่างประเทศทั้งสองที่เจริญงอกงามมาด้วยดี และนับวันจะทวีเพิ่มพูนยิ่งขึ้น จะเป็น
ปัจจัยสำคัญช่วยสร้างเสริมมิตรภาพ ความเข้าใจอันดี และความเจริญผาสุกอันยั่งยืน ไม่เฉพาะแก่
ประเทศและประชาชนของเรา แต่จะส่งผลเกื้อกูลไปถึงประเทศและมนุษยชาติทั้งหลายในโลกด้วย.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการ
เท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.