พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศส เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2559

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2559

พระราชดำรัส

ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศส(๑) เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง(๒) ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
วันพุธ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส
แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.

ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า พระราชินี พระราชวงศ์ ตลอดจนประชาชนชาวไทย
ทั้งขอแสดงความปรารถนาดีเพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฝรั่งเศส.

ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมที่ท่านได้กล่าวถึงสัมพันธภาพระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศส อันมีมาอย่างใกล้ชิดสนิทสนมเป็นเวลาช้านาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ. สัมพันธภาพดังกล่าวได้เจริญงอกงามเป็นลำดับมาโดยราบรื่น
ทำให้ประเทศของเราทั้งสองมีความผูกพันฉันมิตร ความเข้าใจอันดีและความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง
ดังเป็นที่ประจักษ์ เช่น การลงทุน การค้า การท่องเที่ยว นวัตกรรม และเทคโนโลยี อันก่อให้เกิด

(๑)
Mr. Gilles Garachon
(๒)
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกรับอักษรสาส์นตราตั้งแทนพระองค์

325

ประโยชน์สุขความวัฒนาถาวรแก่ประเทศของเราเป็นอเนกประการ. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความผูกพันและความร่วมมือในกิจการทุก ๆ
ด้านที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสอง กอปรกับความตั้งใจของท่านที่จะทุ่มเทกำลังทั้งหมด เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน
จะเป็นปัจจัยสำคัญช่วยสร้างเสริมสัมพันธไมตรีให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทั้งจะอำนวยให้ประเทศของเรา รวมทั้งประเทศทั้งหลาย
ในโลกมีเสถียรภาพ ความวัฒนาไพบูลย์ และสันติสุขอันยั่งยืนตลอดไป.

ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า
และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.

326