พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกส เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2559

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2559

พระราชดำรัส

ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกส (๑) เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง (๒) ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน วันพุธ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส
แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.

ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวโปรตุเกส ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า พระราชวงศ์ ประเทศและประชาชนชาวไทย
ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกส.

ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมที่ท่านได้กล่าวว่า ท่านประธานาธิบดีได้สั่งกำชับท่านให้พยายามสุดกำลังที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือ
ซึ่งมีมายาวนานมากกว่าห้าศตวรรษระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโปรตุเกส ตลอดกระทั่งเจ้าหน้าที่และประชาชนทั้งสองฝ่ายให้เพิ่มพูนมากขึ้น.
ประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดสนิทสนมสืบเนื่องมาแต่โบราณกาล โดยต่างมีมิตรไมตรี

(๑)
Mr. Francisco de Assis Morais e Cunha Vaz Patto
(๒)
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกรับ

อักษรสาส์นตราตั้งแทนพระองค์

331

ความเข้าใจอันดี และนํ้าใจเอื้อเฟื้อให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลในกิจการด้านต่าง ๆ ด้วยดี ดังเช่นเป็นที่ประจักษ์ว่า
ได้ถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม ศิลปะ และวิทยาการ ให้แก่กันและกันอย่างมากมายอันก่อให้เกิดความวัฒนาถาวรแก่บ้านเมืองทั้งสองเป็น
อเนกประการ. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์และความร่วมมือกันในกิจการทุก ๆ ด้าน ที่ดำเนินมาช้านานโดยราบรื่นและนับวันจะเจริญงอกงาม
จะเป็นพื้นฐานและปัจจัยสำคัญที่นอกจากจะทำให้ประเทศทั้งสองมีความผูกพันกันแนบแน่นยิ่งขึ้นแล้ว ยังช่วยสร้างเสริมเสถียรภาพ
ความวัฒนาไพบูลย์ และสันติสุขอันยั่งยืน ไม่เฉพาะแก่ประเทศของเราเท่านั้น แต่รวมทั้งประเทศทั้งหลายในโลกด้วย.

ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือ ทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.

332